dangos mwy o

Like most websites we use cookies. In order to deliver a personalised, responsive service and to improve the site, we remember and store information about how you use it. This is done using simple text files called cookies that sit on your computer. These cookies are completely safe and secure and will never contain any sensitive information. They are used only by us.

 

O gwmpas Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro - Teithiau Cerdded a Bywyd Gwyllt

35 Solva 01

Solfach: Smyglwyr a Môr-ladron

Dydd Gwener 7 Ebrill, 21 Gorffennaf,  10am-12.30pm. ARCHEBU'N HANFODOL
Cyfle i fwynhau’r golygfeydd rhyfeddol yn y porthladd bach hyfryd hwn a dysgu am ei ddatblygiad dros y canrifoedd. Byddwn yn cerdded drwy’r caeau tua Naw Ffynnon ac yn dychwelyd ar hyd Llwybr Arfordir Penfro i weld hen safleoedd milwrol a cheyrydd yr Oes Haearn, a chlywed hanesion am fôr-ladron, smyglwyr a llongddrylliadau. Cwrdd wrth y bont fach sy’n croesi’r afon ym Mhorthladd Solfach (SA62 6UT/SM806243). Ni ellir ad-dalu tocynnau

Pricaston Farm 1380x1035

Maes Tanio Castellmartin - Cylchdaith Brownslade

Dydd Llun 9 Ebrill, Dydd Llun 7 Mai, Dydd Llun 21 Mai, Dydd Llun 11  Mehefin, Dydd 17 Medi, 9.30am-4pm.

ARCHEBU'N HANFODOL.

Ar y daith gerdded hon byddwch yn cael cyfle prin i fynd drwy rannau mewnol y maes tanio a gweld ei fywyd gwyllt, y defnydd presennol ohono at ddibenion milwrol, ei hanes o’r Oes Haearn ymlaen a’r effaith sydd wedi bod arno o ganlyniad i ddatblygu amaethyddiaeth. I rai dros 18 oed yn unig. Cyfleusterau cyfyngedig ar y safle. Dim cŵn. Cwrdd yng Ngwersyll Merrion, Castellmartin (SA71 5EB/SR939969).

69 Saundersfoot Harbour 04

Saundersfoot - Tywod a Glo

Dydd Sadwrn 8 Ebrill, 10am-12.30pm. ARCHEBU'N HANFODOL
Dewch gyda ni ar daith i archwilio hanes mwyngloddio glo Saundersfoot gyda thramffyrdd, incleins, a chloddfeydd. Digon o gefn gwlad hardd hefyd ac, wrth gwrs, traethau euraidd. Ni ellir ad-dalu tocynnau.
Cyfarfod tu allan i'r Neuadd Regency (SA69 9NG/SN 134 047) ym Maes Parcio Awdurdod y Parc Cenedlaethol. Sylwch fod y man cyfarfod bellach y tu allan i’r Neuadd Regency (NID ym maes parcio Harbwr Saundersfoot, fel yr hysbysebwyd yn Coast to Coast).

StDavidsBatWatching

Ystlumod Ysblennydd yn Nhyddewi

Dydd Gwener 21 Ebrill, 8pm-10pm; Dydd Gwener 28 Gorffennaf, 8.45pm-10pm; Dydd Gwener 18 Awst, 8.30pm-10pm; Dydd Gwener 8 Medi, 8pm-9.30pm.

ARCHEBU'N HANFODOL.
Wrth iddi nosi, dewch i weld beth sy’n dod allan o’r cilfachau cudd o gwmpas Eglwys Gadeiriol Tyddewi. Dewch gyda’r Parcmon lleol ar daith gerdded sy’n addas i’r teulu cyfan i ddysgu rhagor am fywyd nosol y creaduriaid annaliadwy hyn.
Clustfeiniwch ar eu sgyrsiau ar ein synwyryddion ecoleoli i gael gwybod am beth maen nhw’n sôn. Taith gerdded o tua 1 filltir ar hyd lonydd yw hon a gall fod braidd yn fwdlyd dan draed.

Bee Image Small

Cyflwyniad i Gacwn Arfordir Penfro

Dydd Sadwrn 29 Ebrill, 11am - 1pm. RHAID ARCHEBU LLE.

 

Ymunwch â Chris y Parcmon i archwilio’r tyllau a chwilio am y cacwn. Mae’n amser gwych o’r flwyddyn i weld y breninesau – man cychwyn da wrth ddysgu sut i adnabod cacwn. Cyfarfod ym maes parcio Traeth Freshwater East.

Pricaston Farm 1380x1035

Taith Bws Mini Maes Castellmartin

Ddyd Sul 30 Ebrill, Dydd Sul 25 Mehefin, Dydd Sul 23 Gorffennaf, Sunday 20 Awst, 9.30am–4.30pm, RHAID ARCHEBU LLE.

Darganfyddwch drysorau cudd Maes cyfyngedig y Weinyddiaeth Amddiffyn ar un o’n teithiau cerdded Maes Castellmartin, neu ar Daith Bws Mini. Archwiliwch y lleoliad unigryw hwn gyda thywyswr lleol profiadol a gwybodus. Dros 18 oed yn unig. Cyfleusterau cyfyngedig ar y safle. Ni chaniateir cŵn. Ni ellir ad-dalu tocynnau.

Taith Bws Mini Maes Castellmartin - Cyfle i fwynhau taith diwrnod yn archwilio’r Maes, i’r rhai ag anawsterau symudedd. Cwrdd yng Ngwersyll Merrion, Castellmartin (SA71 5EB/SR939969).

pcnpa 60 cresswell quay 0000

Taith Gerdded y Tri Chei

Dydd Llun 1 Mai, Dydd Llun 15 Mai, Dydd Sul 10 September, 10am-4.30pm. RHAID ARCHEBU LLE.

Taith gerdded tua 7 milltir o hyd, am ddiwrnod cyfan, sy’n cysylltu’r tri chei Cresswell, Lawrenni a Landshipping. Dysgwch sut y datblygodd y ceiau hyn yn sgil y diwydiant glo lleol a darganfod cyfrinachau amrywiol Dyfrffordd Fewndirol Cleddau, y llon a’r lleddf. Byddwn yn ymweld â hen safleoedd milwrol, iardiau llongau, y cestyll hollbresennol, y tŷ hynaf yn Sir Benfro a lleoliad trychineb dychrynllyd mewn pwll glo.  Hyn oll, yn ogystal â’r golygfeydd hardd. Cyfarfod wrth y toiledau cyhoeddus yng Nghei Creswell gyda chinio a dillad addas, yn arbennig esgidiau cerdded.

Stack Rocks birds

Archwilio Adar y Môr yn Staciau’r Heligog

Dydd Sadwrn 13 Mai - Adar y Môr ar Wyau, 10am-3pm.  Dydd Sadwrn 10 Mehefin - Adar y Môr a’u Cywion, 10am-3pm. FREE DROP IN SESSIONS. 

Galwch heibio ac ymuno â Chris y Parcmon i ddysgu am fywydau diddorol adar y môr sy’n byw yn Sir Benfro. Cyfrwch faint o wyau a chywion y gallwch eu gweld a chael gwybod mwy am fywydau ac arferion yr adar. Parcio ym maes parcio Staciau’r Heligog.SESIYNAU GALW HEIBIO AM DDIM. MAE’N RHAID I BLANT GAEL EU GORUCHWYLIO GAN OEDOLYN.

£0.00

Dale

Archwilio Penrhyn Dale

Dydd Sadwrn 20 Mai, Dydd Sul 6 Awst, 10am–3.30pm. RHAID ARCHEBU LLE.

Mae’r daith gylch 6.5 milltir o hyd yn dilyn Llwybr yr Arfordir am y rhan fwyaf o'r ffordd. Byddwch yn dysgu am bwysigrwydd strategol yr ardal trwy gydol hanes ac yn dod ar draws cyfoeth o nodweddion archeolegol a hanesyddol, yn ymestyn o'r Oes Efydd i'r Ail Ryfel Byd a thu hwnt. Mae'r ardal, sy'n llawn bywyd gwyllt, hefyd yn cynnig golygfeydd godidog ar hyd Dyfrffordd y Ddau Gleddau. Cyfarfod ym maes parcio Blaendraeth Dale (efallai y codir tâl am barcio).

CoetanArthur 1024x576

Taith Gerdded Penmaen Dewi

Dydd Gwener 26 Mai,  Dydd Gwener 7 Gorffennaf, 10am–12.30pm. RHAID ARCHEBU LLE.

Mwynhewch y golygfeydd gwych o amgylch Penmaen Dewi, lle mae pobl wedi ymgartrefu, ymladd a chladdu eu meirw am filoedd o flynyddoedd. Fe welwch weddillion cytiau, muriau amddiffynnol a safleoedd claddu a chlywed hanesion am ymwelwyr amrywiol, o’r Llychlynwyr a’r Rhufeiniaid i’r twristiaid modern. Cewch ddysgu hefyd am y gwaith cloddio diweddar, lle ail-ddarganfuwyd Capel Sant Padrig. Taith gerdded gylchog fer o tua 2.5 milltir. Cyfarfod ym maes parcio Porth Mawr (gallai fod angen talu am barcio).

53 Pen y Holt 02

Maes Tanio Castellmartin – Staciau Elegug – Brownslade – Llwybr y Glannau

Dydd Llun 29 Mai, Dydd Sul 18 Mehefin, Dydd Sul 9 Gorffennaf, Dydd Sul 30 Gorffennaf, Dydd Sul 13 Awst, Dydd Llun 28 Awst. 9.30am–4.30pm. ARCHEBU'N HANFODOL
Dewch i ddarganfod y trysorau cudd y tu allan i’r oriau cyfyngedig ym maes tanio’r Weinyddiaeth Amddiffyn. Cyfle i weld y lle unigryw hwn gyda thywysydd lleol profiadol a gwybodus. I rai dros 18 oed yn unig. Cyfleusterau cyfyngedig ar y safle. Dim cŵn.
Diwrnod llawn ar droed. Ar y daith gerdded hon, byddwch yn gweld nodweddion daearegol trawiadol a golygfeydd godidog o’r arfordir. Cewch ddysgu am hanes diddorol y Maes Tanio a gweld ei fywyd gwyllt, ei archeoleg a’i ddaeareg. Cwrdd yn Gwersyll Merrion, Castellmartin (SA71 5EB/SR939969).

Llwybr Pwll Cornel View

Cylchdaith Llwybr Pwll Cornel

Dydd Mawrth 30 Mai, Dydd Mawrth 1 Awst, 10am–2pm. RHAID ARCHEBU LLE.
Ymunwch â Richard y Parcmon i ddysgu am effaith cadwraeth natur, problemau mynediad a newid hinsawdd ar y rhan hon o’n Parc Cenedlaethol. Mae’r llwybr yn dilyn llwybr newydd sydd wedi agor ar hyd Afon Nyfer, a elwir yn Llwybr Pwll Cornel yn lleol, lle gallwch gael cipolwg ar fywyd gwyllt gwych a mwynhau tirwedd amrywiol o goetir derw a dolydd. Cyfarfod ym Maenordy Llwyngwair. (SN 072 395/SA41 3XB)

BeddArthur

Teithiau Cerdded Byr Mynyddoedd y Preseli: Wac Cymraeg Craig Talfynydd

Dydd Iau 1 Mehefin, 1pm-3pm. RHAID ARCHEBU LLE.
Os ydych chi am loywi eich Cymraeg neu os ydych chi eisoes yn rhugl, ymunwch â Carol y Parcmon i archwilio calon Bryniau Preseli, a hynny drwy gyfrwng y Gymraeg. Bydd hwn yn gyfle i werthfawrogi’r golygfeydd, i weld bywyd gwyllt ac i fwynhau sgwrsio. Dewch i weld sut mae’r iaith wedi’i phlethu i ddiwylliant a hanes lleol yr ardal, gan ffurfio ei chymeriad unigryw arbennig. Wrth ddringo’n raddol byddwch yn crwydro o amgylch Craig Talfynydd i Fedd Arthur, gyda golygfeydd godidog o Garn Meini. Wrth i ni gyrraedd Carn Bica, bydd golygfa agored i’r gorllewin, cyn i ni ddychwelyd heibio i’r safle lle disgynnodd awyren Liberator i'r ddaear, ac yn ôl i Dan Garn. Cwrdd yn Dan Garn (SN127308).

St Davids Cathedral

Taith o Ddinas Tyddewi

Ddyd Gwener 2 Mehefin, Ddyd Gwener 15 Medi, 10am-12.30pm, RHAID ARCHEBU LLE.

Cyfarfod yng Nghanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc ar gyfer taith gerdded hamddenol o amgylch dinas ryfeddol o fach Tyddewi, man geni ein nawddsant. Bydd amrywiaeth o adeiladau, hen ffasiwn a modern, yn cael eu cynnwys, ac wrth gwrs, yr Eglwys Gadeiriol eiconig a Phlas yr Esgob – er na fydd gennym amser i fynd i mewn iddynt. Gallai fod angen talu am barcio.

From £0.00

Bat Locators

Ystlumod Ysblennydd yng Nghastell Caeriw

Dydd Gwener 2 Mehefin, 8.45pm-10.30pm. Dydd Mawrth 25 Gorffennaf, 8.45pm-10.30pm. Dydd Mercher 30 Awst, 8.15pm-10pm. ARCHEBU'N HANFODOL
Wrth iddi nosi, dewch i weld beth sy’n dod allan o’r cilfachau cudd. Dysgwch ragor am fywyd nosol y creaduriaid annaliadwy hyn a chlustfeiniwch ar eu sgyrsiau ar ein synwyryddion ecoleoli ar y daith gerdded hygyrch hon.

Bosherston walk Print Quality 20 Small

Teithiau Cerdded Blodau Gwyllt: De Aberllydan

Dydd Mawrth 6 Mehefin, 10am - 12pm. RHAID ARCHEBU LLE.

Archwiliwch fannau cudd o flodau gwyllt, gan ddod i adnabod ein hamrywiaeth aruthrol o flodau gwyllt y gwanwyn a’r haf yn well. Gallwch gael awgrymiadau ar sut i adnabod planhigion a dysgu am ddefnyddiau meddyginiaethol, coginiol a chartref ein fflora cyffredin. Cyfarfod ym maes parcio Traeth De Aberllydan (gallai fod angen talu am barcio).

pcnpa freshwater flowers 0004

Teithiau Cerdded Blodau Gwyllt: Freshwater East

Dydd Mawrth 13 Menefin, 10am-12pm, Dydd Mawrth 13 Mehefin, 6pm-8pm; RHAID ARCHEBU LLE.

Byddwn yn gweld hafanau cudd i flodau gwyllt ac yn dod i adnabod yr amrywiaeth ryfeddol o flodau gwyllt y gwanwyn a’r haf. Cewch wers neu ddwy ar adnabod planhigion a dysgu am y defnydd o flodau gwyllt cyffredin at ddibenion meddygol, domestig a choginio. Cyfarfod ym maes parcio Traeth Freshwater East (gallai fod angen talu am barcio).

7 Nevern Celtic Cross 02

Nanhyfer – Cestyll a Phererinion

Dydd Gwener 16 Mehefin, Dydd Gwener 18 Awst, 10am-12.30pm. RHAID ARCHEBU LLE.

Cyfarfod yng Ngwesty Llwyngwair, tua milltir i’r dwyrain o Drefdraeth, ar gyfer y daith gerdded gylchol 3 milltir hon ar hyd Afon Nyfer i Nanhyfer ac yn ôl. Byddwn yn dilyn dyffryn hardd yr afon ar hyd llwybr hynafol y pererinion ac yn ymweld â hen gastell ac eglwys hynod ddiddorol gyda rhai nodweddion rhyfeddol, gan gynnwys hen goeden ywen sy’n gwaedu’n barhaus. Bydd rhai chwedlau Cymreig dirgel yn cael eu datgelu.

pcnpa 60 west angle bay 0002

Angle: Cychod, Ceyrydd a Glanfeydd

Dydd Gwener 30 Mehefin, 10am-12.30pm. ARCHEBU'N HANFODOL.
Mae’r daith gerdded gylchol hon sy’n 3 milltir o hyd yn cynnwys traethau hardd a golygfeydd hyfryd, hen geyrydd gyda gynnau anferth sydd erioed wedi’u tanio at y gelyn a Dyfrffordd Daugleddau brysur â’i llongau enfawr, glanfeydd a hen adeiladau rhyfedd sy’n cwrdd â llawer math o ddibenion.
Cwrdd ym maes parcio Bae Gorllewin Angle (gellir codi tâl)  (SA71 5AW/SM854032).

tortoiseshell 1013791778

Cyflwyniad i Löynnod Byw yr Arfordir

Dydd Sadwrn, 8 Gorffennaf, 11am-1pm. RHAID ARCHEBU LLE.
Dewch gyda’r Parcmon Chris wrth iddo fonitro gloÿnnod byw yn Nwyrain Freshwater, a dysgu sut i adnabod a chofnodi’r creaduriaid lliwgar a hyfryd hyn. Cwrdd ym maes parcio Traeth Freshwater East (gellir codi tâl). Ni ellir ad-dalu docynnau.

BeddArthur

Teithiau Cerdded Byr Mynyddoedd y Preseli: Craig Talfynydd

Dydd Gwener 28 Gorffennaf, Dydd Mawrth 15 Awst, 1pm-3pm. BOOKING ESSENTIAL

Archwiliwch dirwedd aruthrol Mynyddoedd y Preseli gyda’n Parcmyn. P’un a fyddwch yn gweld y safleoedd hanesyddol, chwedlau, archeoleg neu fywyd gwyllt a chynefinoedd aruthrol Mynyddoedd y Preseli, bydd y teithiau cerdded byr hyn yn eich cyflwyno i’r gorau sydd gan y dirwedd ryfeddol hon i’w gynnig.

Ar y daith gerdded hon byddwch yn mynd i galon Mynyddoedd y Preseli. Mae’r ddringfa raddol yn mynd â chi o amgylch ochr Craig Talfynydd i Fedd Arthur gyda golygfeydd bendigedig o Garn Meini. Wrth i chi gyrraedd Carn Bica, mae'r olygfa i'r gorllewin yn agor allan ac mae'r daith yn dychwelyd trwy safle damwain y Liberator yn ôl i Dan Garn. Cyfarfod yn Dan Garn (SN127308).

17 Foel Drygarn 01 Small

Teithiau Cerdded y Preseli: Foel Drygarn

Dydd Gwener 11 Awst, Dydd Mawrth 29 Awst, 10am-1pm. ARCHEBU'N HANFODOL
Dewch gyda’r Parcmon lleol ar daith gerdded fyr i weld tirwedd drawiadol a chyfareddol Mynyddoedd y Preseli. Byddwn yn gweld rhai o’r safleoedd hanesyddol ac yn clywed am y chwedlau sy’n gysylltiedig â’r henebion hyn a’r bobl a oedd yn byw yno. Byddwch yn dysgu hefyd am fywyd gwyllt a chynefinoedd rhyfeddol y Preseli wrth fwynhau golygfeydd godidog o’r dirwedd hudol hon. Mae Foel Drygarn yn cynnwys carneddi claddu o’r Oes Efydd yn ogystal ag olion bryngaer o’r Oes Haearn. Mae’r rhain, ynghyd â’r golygfeydd gogoneddus, yn golygu bod hon ymysg y gorau o’r teithiau cerdded byr yn y Gogledd. Cwrdd yng Nghroesfihangel (SA66 7SA/SN165332).

10 Carn Ingli to Ty Canol 01 Small

Teithiau Cerdded Byr Mynyddoedd y Preseli: Taith Gerdded Gylchol Carningli

Dydd Gwener 25 Awst, 1pm-3pm. RHAID ARCHEBU LLE.

Archwiliwch dirwedd aruthrol Mynyddoedd y Preseli gyda’n Parcmyn. P’un a fyddwch yn gweld y safleoedd hanesyddol, chwedlau, archeoleg neu fywyd gwyllt a chynefinoedd aruthrol Mynyddoedd y Preseli, bydd y teithiau cerdded byr hyn yn eich cyflwyno i’r gorau sydd gan y dirwedd ryfeddol hon i’w gynnig.

Ar y daith gylchol 4 milltir o hyd hon byddwch yn archwilio tirwedd hudolus Carningli, sy’n frith o olion cylchoedd cytiau o wareiddiadau anghofiedig a fu unwaith yn byw  yma. Yn un o fryniau mwyaf trawiadol y Preseli, ar ddiwrnod clir mae pen bryn creigiog Carningli yn cynnig golygfeydd godidog ar draws y dirwedd hynafol a garw hon. Cyfarfod yn Bedd Morris (SN036360).

24 Porthgain Harbour 01 Small2

Porthgain - Un Pentref, Tri Diwydiant

Dydd Gwener 1 Medi, 10am-12.30pm. ARCHEBU'N HANFODOL.
Cyfarfod ar lôn y pentre’ ym Mhorthgain ar gyfer y daith gylchol 4 milltir hon, sy’n ymweld ag Abereiddi a’r Morlyn Glas enwog a’r hen chwareli llechi. Dychwelwn ar hyd Llwybr Arfordir Sir Benfro gyda’i olygfeydd bendigedig, a dysgwn am yr hopranau graean trawiadol ym Mhorthgain, sy’n dominyddu’r harbwr bach prydferth hwn. Cyfarfod nesaf i Faes Parcio Harbwr Porthgain (SA62 5BN/SM 814 325).

St Davids Head RCAHMW AP 2007 3816 small

Archwilio Archaeoleg Penmaen Dewi a Phorthmawr

Dydd Mercher 6 Medi, 10am - 2pm. ARCHEBU'N HANFODOL
Mae pentir a chaer penrhyn arfordir Penmaen Dewi neu Glawdd y Milwyr, yr ‘Octopitarum promontorium’ mewn mapiau Rhufeinig, yn llawn gynhanes ag archaeoleg fwy diweddar. Mae’r safle yn dominyddu harbwr naturiol Bae Traethmawr, sy’n gartref i nifer o longddrylliadau, lle mae cloddiadau diweddar o ganlyniad i stormydd arfordirol wedi datguddio hanes canoloesol Capel Sant Padrig. Mi fydd y daith tywys pedwar awr yn cael ei arwain gan archaeolegwyr o’r Parc Cenedlaethol, a’r Comisiwn Brenhinol. Yn ystod y daith mi fyddant nhw yn sgwrsio amdan gynhanes ag cyfnod cynnar canoloesol y penrhyn arfordirol eithriadol yma.

 

Skomer Seal 02

Taith Gwylio Morloi – Porthstinan

Dydd Sadwrn 16  Medi, Dydd Sul 24 Medi, 9.45am-15.30pm. RHAID ARCHEBU LLE.
Ar ddechrau tymor geni’r morloi bach, dewch gyda’r Parcmon lleol i weld ei hoff fannau gwylio lle bydd yn eich dysgu sut i wylio morloi yn ddiogel. Taith diwrnod llawn yw hon lle byddwn yn cerdded am 6 milltir ac yn mynd ar fysiau’r arfordir i weld y glannau o gwmpas Tyddewi. Bydd y bws yn mynd â ni o Oriel y Parc i Borth Stinan i fynd ar Lwybr yr Arfordir a cherdded ymlaen i Gaerfai, a cherdded yn ôl wedyn ar hyd y lôn i Oriel y Parc. Mae’r daith yn mynd ar dir gwastad gan mwyaf ac mae’r llwybr yn llydan, heblaw am ychydig o rannau byr lle mae’n gul ac yn agos i ymyl y clogwyn. Bydd toriad am ginio hanner ffordd drwy’r daith. Bydd y tâl am y tocyn bws yn gost ychwanegol.

seal Ramsey 609052746

Taith Gwylio Morloi – Llanwnda

Dydd Gwener 29 Medi, Dydd Gwener 6 Hydref. 5.15pm-7.30pm. ARCHEBU'N HANFODOL.
Ar ddechrau tymor geni’r morloi bach, dewch gyda’r Parcmon lleol i weld ei hoff fannau gwylio lle bydd yn eich dysgu sut i wylio morloi yn ddiogel. Byddwn yn cwrdd yn Llanwnda i wylio’r morloi yn y baeau islaw. Mae lle i barcio ar gael ger yr eglwys. Sesiwn ddwy awr.

Wildfowl e1574414877119

Adar y Dŵr y Cleddau

Dydd Sadwrn 11 Tachwedd, 12pm-2pm. RHAID ARCHEBU LLE.

Gwisgwch yn gynnes ac ymuno â Chris y Parcmon ar gyfer taith hamddenol ar hyd glannau Gorllewinol y Cleddau. Darganfyddwch y bywyd gwyllt sy’n bwydo ar hyd ei glannau. Dyma gyfle gwych i weld adar hirgoes, gan gynnwys y gylfinir a’r pibydd coesgoch. Cyfarfod ym maes parcio’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Little Milford (SA62 4ET)